Statut Stowarzyszenia Speleoklub BeskidzkiRozdział I

Cel i zadania Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki

§ 1

1. Stowarzyszenie będzie działało pod nazwą Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dębica.
4. Terenem działania stowarzyszenia jest teren Polski i zagranica.
5. Celem stowarzyszenia jest szeroko pojęte poznawanie jaskiń, rejonów krasowych oraz gór, innych rejonów turystycznych w Polsce i na świecie, a także popularyzacja wiedzy o jaskiniach, górach i alpinizmie, propagowanie zarówno kultury uprawiania turystyki, jak też zasad ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawnej jaskiń oraz siedlisk nietoperzy.

§ 2

Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
1. Organizowanie wypraw i obozów turystyczno-krajoznawczych, eksploracyjnych i naukowych, działalność dokumentacyjną oraz działalność prowadzoną pod ziemią.
2. Organizowanie kursów specjalistycznych, wypraw i obozów szkoleniowych.
3. Współpracę z innymi organizacjami społecznymi, instytucjami naukowymi oraz organami ochrony przyrody.
4. Popularyzację wiedzy o jaskiniach, górach i alpinizmie oraz propagowanie kultury uprawiania turystyki i zasad ochrony środowiska naturalnego poprzez wydawanie biuletynu Stowarzyszenia oraz organizowanie spotkań poświęconych tej problematyce.

§ 3

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele pod kierunkiem Zarządu, w oparciu o pracę społeczną swoich członków, a także w oparciu o pomoc sympatyków stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń oraz organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania. Decyzja w tej sprawie należy do Zarządu i jest podejmowana w formie uchwały.

Rozdział II

Członkowie stowarzyszenia

§ 5

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych, 
b) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna zainteresowana realizowaniem celów stowarzyszenia, po złożeniu do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji przystąpienia z podpisami dwóch wprowadzających członków zwyczajnych stowarzyszenia i po podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która położyła znaczne zasługi na rzecz stowarzyszenia lub dla realizacji celów, dla których Stowarzyszenie to zostało założone. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd. Członkiem honorowym może zostać zarówno członek zwyczajny Stowarzyszenia, jak i osoba nie mająca dotąd tego statusu.
4. Na potwierdzenie członkostwa Stowarzyszenia członkom wydaje się legitymacje członkowskie lub zaświadczenie o członkostwie.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia

§ 6

1. Członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia mają prawo do brania udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a także mają prawo otrzymywać nieodpłatnie biuletyn Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brania udziału w Walnym Zebraniu i głosowania przy podejmowaniu uchwał Walnego Zebrania. 
3. Każdy członek ma prawo jednego głosu przy głosowaniu nad podejmowaniem uchwał.
4. Członkowie zwyczajni mają bierne i czynne prawo wyborcze. 
5. Członek honorowy Stowarzyszenia zachowuje swoje wszelkie prawa statutowe, o ile posiadał status członka zwyczajnego w momencie nadania mu członkostwa honorowego. Walne Zebranie może również nadać członkowi honorowemu nie będącemu w chwili nadania mu członkostwa honorowego członkiem zwyczajnym wszelkie prawa statutowe.
6. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania wpisowego i składki członkowskiej.

§ 7

1. Członek zwyczajny stowarzyszenia oraz członek honorowy posiadający pełnię praw statutowych (z zastrzeżeniem § 6 ust. 6) są zobowiązani do: 
a) przestrzegania statutu Stowarzyszenia, 
b) stosowania się do uchwał władz stowarzyszenia,
c) zapłaty wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich ,
d) składania do Zarządu sprawozdań o prowadzonej działalności górskiej, jaskiniowej i naukowo-badawczej,
e) udziału w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są zobowiązani do popierania działalności stowarzyszenia w możliwie szerokim zakresie.

§ 8

1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a) złożenia przez członka oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu ze stowarzyszenia z dniem doręczenia tego oświadczenia Zarządowi,
b) podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków z powodu naruszenia postanowień niniejszego Statutu, a w szczególności zalegania w opłacaniu składek członkowskich, a także z powodu rażącego naruszania przez członka przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego. Zarząd zobowiązany jest poinformować zainteresowanego o utracie członkostwa na piśmie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Członkostwo ustaje - z zastrzeżeniem ust. 2 - z dniem podjęcia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
2. Osoba skreślona z listy członków na prawo wnieść sprzeciw do Komisji Rewizyjnej w terminie siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu z listy członków. W przypadku uwzględnienia sprzeciwu Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o przywróceniu członkostwa skuteczną od dnia podjęcia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 9

1. Władzami stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa dwa lata - z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 14 ust. 10.
3. Kadencja pierwszego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa z dniem odbycia się Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu za rok 2002.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu.
5. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.

Walne Zebranie

§ 10

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz raz na dwa lata dla dokonania wyboru władz stowarzyszenia i ustalenia kierunków działania na okres kadencji. 
3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy zmiana statutu Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 § 11

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia, również Nadzwyczajne, zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 21 dni od daty otrzymania wniosku.
2a. W przypadku opisanym w § 14 ust. 10 Walne Zebranie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie do 21 dni od dnia stwierdzenia przez niego okoliczności uzasadniającej zwołanie Walnego Zebrania celem powołania nowych członków Zarządu.
3. Walne Zebranie obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że wszyscy członkowie stowarzyszenia biorący udział w Walnym Zebraniu wyrażą zgodę na poszerzenie porządku obrad o sprawy nie wymienione w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.

§ 12

Termin, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania należy podać do wiadomości wszystkich członków na piśmie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przynajmniej na 14 dni przed planowanym terminem.

§ 13

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia może podejmować uchwały, jeśli zostało zwołane zgodnie z § 11 i § 12 niniejszego statutu, chyba że na odbycie zebrania bez formalnego zwołania wyrażą zgodę na piśmie wszyscy członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu na Walnym Zebraniu.
2. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, stanowiących quorum. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną wielkością głosów. W przypadku członków honorowych uprawnionych do głosowania na podstawie uchwały Walnego Zebrania, ich obecność - bez uchybiania dla prawa głosu - nie jest uwzględniana przy obliczaniu quorum.
3. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Na wniosek przynajmniej jednego członka stowarzyszenia biorącego udział w Walnym Zebraniu w sprawach o charakterze personalnym przeprowadza się głosowanie tajne.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 14

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest powoływany przez Walne Zebranie i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
3. Zarząd liczy od 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie lub dokooptowanych, z tym, że pierwszy Zarząd powołuje Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.
4. Uchwała Walnego Zebrania powołująca nowych członków Zarządu wyznacza spośród nich Prezesa Zarządu, ponadto może ona wyznaczać Wiceprezesa lub Wiceprezesów, Sekretarza Zarządu i Skarbnika.
5. Zarząd może uzupełnić swój skład drogą uchwały o kooptacji nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/2 liczby członków wybranych przez Walne Zebranie na daną kadencji. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu - z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i rozporządzania prawem o wartości przekraczającej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) uprawnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu.
8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia wymagają wyłącznie sprawy zastrzeżone postanowieniami niniejszego Statutu. Uchwały te zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
9. Zarząd zobowiązany jest przedstawić na posiedzeniach Walnego Zebrania zwołanego w trybie zwyczajnym sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku poprzednim
10. W przypadku ustania mandatu wszystkich członków Zarządu danej kadencji, a także w przypadku trwałej niemożności wykonywania funkcji przez Zarząd danej kadencji, zwoływane jest Walne Zebranie celem powołania nowych członków Zarządu. Z dniem powzięcia uchwały Walnego Zebrana w sprawie powołania nowych członków Zarządu wygasa poprzednia kadencja Zarządu.
11. Mandat członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa:
a) z dniem odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu za ostatni rok danej kadencji;
b) z dniem określonym w uchwale Walnego Zebrania odwołującej członka Zarządu z pełnienia funkcji w trakcie danej kadencji Zarządu;
c) z dniem powołania nowych członków Zarządu w trybie określonym w ust. 10;
d) z dniem złożenia pisemnego oświadczenia Członka Zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji
e) z dniem ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 15

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie 3 do 5 osób jest powoływana przez Walne Zebranie .
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona: 
a) Przewodniczącego, 
b) Wiceprzewodniczącego, 
c) Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w zebraniach Zarządu, na których mają prawo do zabierania głosu o charakterze doradczym. 
4. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
b) rozpatrywanie sprzeciwów od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków;
c) składanie Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład drogą uchwały o kooptacji nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków wybranych przez Walne Zebranie na daną kadencję - z zastrzeżeniem ust. 5a. 
5a. W przypadku gdy skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się do jednego członka, będzie on mógł dokooptować dwóch nowych członków.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków komisji. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności głos członka Komisji ustanowionego przewodniczącym zebrania.
7. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 14 ust. 10 i 11.

Rozdział V

Finanse i majątek stowarzyszenia

§ 16

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w oparciu o środki finansowe uzyskane z: 
a) składek członkowskich, 
b) wpisowego, 
c) przy pomocy finansowej instytucji, organizacji i osób fizycznych zainteresowanych popieraniem działalności stowarzyszenia.
2. Zarząd uchwala wysokość i termin zapłaty składki członkowskiej oraz wpisowego, z tym, że wysokość wpisowego dla członków-założycieli określa uchwała Komitet Założycielski.
3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 17

1. Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić jedynie w wyniku podjęcia uchwały Walnego Zebrania przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów osób przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 
2. Walne Zebranie podejmujące uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia jest zobowiązane do uchwalenia postanowienia dotyczącego przeznaczenia majątku stowarzyszenia, a także do ustanowienia likwidatora lub likwidatorów Stowarzyszenia. W braku chwały Walnego Zebrania powołującej likwidatorów, likwidatorami zostają członkowie Zarządu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 18

Do zmiany niniejszego Statutu niezbędna jest uchwała Walnego Zebrania podjęta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

 

Strona głównaDo góry